Pomiń nawigację

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), Stara Papiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie („Administrator”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z powyższym.

Poniższe zasady znajdują zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem al. Wojska Polskiego 3, 05- 520 Konstancin- Jeziorna, bądź poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: biuro@starapapiernia.pl

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stara Papiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, al. Wojska Polskiego 3, 05-520 Konstancin - Jeziorna, REGON: 01738784000000, NIP: 1230948312, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000044354, o kapitale zakładowym 2.800.000 złotych.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe, w postaci adresu e-mail oraz innych danych, które mogą być zawarte w prowadzonej z Administratorem korespondencji e-mail, są przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją oraz w związku z zapisywaniem ich na serwerze e-mail Administratora. Poczta e-mail jest prowadzona przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz sieci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wspomnianych powyżej przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz do jej realizacji.
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawierania umów z Administratorem.
Administrator, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przetwarza dane precyzujące sposób, w jaki użytkownik korzysta z administrowanych przez Administratora stron internetowych.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: Spółkom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, kontrahentom, podwykonawcom Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi podatkowe, konsultacyjne, doradcze, audytowe, rachunkowe;

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez nią przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. Il powyżej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

IX. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Chcę być na bieżąco z najważniejszymi nowościami, promocjami oraz wydarzeniami związanymi ze Starą Papiernią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – adresu e-mail w celu dostarczania mi wiadomości marketingowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są pod następującym adresem http://starapapiernia.pl/pl/rodo

Loading...