Pomiń nawigację

HALLOWEEN 31 października 2019r

REGULAMIN WYDARZENIA „HALLOWEEN” W DNIU 31.10.2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia „Halloween” jest Stara Papiernia Sp. z o.o. z siedzibą przy
Al. Wojska Polskiego 3; 05-520 Konstancin-Jeziorna („Organizator”).
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 12 lat („Uczestnicy”).
4. Wydarzenie prowadzi animator lub opiekun wydelegowany przez Organizatora.
§ 2 ORGANIZACJA WYDARZENIA
1. Wydarzenie organizowane jest na terenie Centrum Handlowego Stara Papiernia przy Al. Wojska Polskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie (05-520).
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 31.10.2019 r. w godzinach 15:00-18:00.
3. Uczestnicy oraz osoby biorące udział w Wydarzeniu powinni stosować się do zarządzeń
i poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
1. Podczas wydarzenia „Halloween” w dniu 31.10.2019 r. będą wykonywane fotografie i nagrywane filmy w celach marketingowych i promocyjnych Centrum Handlowego Stara Papiernia.
2. Poprzez udział w wydarzeniu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci w postaci wizerunku osoby fizycznej.
3. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o rezygnację z udziału w imprezie.
§ 4 DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Stara Papiernia Spółka z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 3; 05-520 Konstancin-Jeziorna.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby fizycznej pozyskane
w związku z organizacją wydarzenia „Halloween” w dniu 31.10.2019 r.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale konieczna, aby wziąć udział
w wydarzeniu.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby fizycznej będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych przez Administratora lub na jego zlecenie poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej, w social mediach oraz innych materiałach marketingowych i promocyjnych Administratora.
6. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione przedmioty.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.
4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin będzie dostępny w miejscu wydarzenia oraz na stronie www.starapapiernia.pl
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Chcę być na bieżąco z najważniejszymi nowościami, promocjami oraz wydarzeniami związanymi ze Starą Papiernią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – adresu e-mail w celu dostarczania mi wiadomości marketingowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są pod następującym adresem http://starapapiernia.pl/pl/rodo

Loading...