Pomiń nawigację

Aktualności

TRENUJ Z NAMI W NIEDZIELĘ

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych zajęć fitness w każdą niedzielę od 27 maja przez kolejne 5 tygodni!
Na uczestników czekają super nagrody. Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 27ego maja.

Zaczniemy od godzinnego treningu ZUMBY :)

Zajęcia prowadzić będą trenerzy z klubu L'Atelier Athletique! Zajęcia nie wymagają specjalnego przygotowania, po prostu przyjdź i spędź aktywnie z nami czas. Zajęcia przewidziane są dla osób dorosłych.

Zapisz się już dziś, to bardzo łatwe.


Potwierdź swoją obecność na stronie https://www.facebook.com/events/628609217472109/?active_tab=discussion  lub wyślij zgłoszenie na adres sprzedaz@atelierathletique.pl

 

plakat-kopia-jpg 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), Stara Papiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie („Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z powyższym.

Poniższe zasady znajdują zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem al. Wojska Polskiego 3, 05- 520 Konstancin- Jeziorna, bądź poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: biuro@starapapiernia.pl

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stara Papiernia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, al. Wojska Polskiego 3, 05-520 Konstancin - Jeziorna, REGON: 01738784000000, NIP: 1230948312, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000044354.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. Umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w organizowanym przez Spółkę losowaniu nagród, zwłaszcza w celu ewentualnego poinformowania Pani/Pana o przyznanych nagrodach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2. Informowania Pani/Pana o wydarzeniach marketingowych planowanych w przyszłości przez Spółkę, przy użyciu adresu e-mail (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁCE
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach marketingowych planowanych w przyszłości przez Spółkę.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe wskazane w punkcie II.1 będą przetwarzane do czasu zakończenia podjętych czynności związanych z organizacją przedmiotowego konkursu.
Pani/Pana dane osobowe wskazane w punkcie II.2 będą przetwarzane do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie bądź do czasu gdy Spółka zrezygnuje z przedmiotowej usługi.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Spółka zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez nią przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki, o którym mowa w pkt. Il powyżej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

IX. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Spółka nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Email

Chcę być na bieżąco z najważniejszymi nowościami, promocjami oraz wydarzeniami związanymi ze Starą Papiernią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – adresu e-mail w celu dostarczania mi wiadomości marketingowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są pod następującym adresem http://starapapiernia.pl/pl/rodo

Loading...